สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
  The Cooperative Economics Society of Thailand

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5

          วันที่ 3-5  พฤศจิกายน 2566 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ  นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย  จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์(หลักสูตรใหม่)  รุ่นที่ 5  ณ   ห้องพิณทอง  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์  คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้ารับการอบรมจากหลากหลายสหกรณ์ทั่วทุกภาคให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม ทั้งหมด  52 ท่าน โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ทั้ง เรื่องหลักการวิธีการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  การประเมินผลการควบคุมภายในและการวางแผนการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ความรู้เกี่ยวกับการเงินการบัญชีและการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง  เทคนิค  วิธีการตรวจสอบกิจการและการเขียนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ   มีวิทยากรอาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ    ผู้ช่วยศาสตาจารย์พรศักดิ์  โพธิอุโมงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์  นิตยพงศ์ชัย  ผู้ช่วยศาตราจารย์อัชญา  ไพคำนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา   ชัยวงศ์ อาจารย์  ดร.พัชรินทร์   สารมาท  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว ผู้ช่วยวิทยากร

จรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์

โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"
 
Powered by Phoca Gallery